Polityka prywatności

Polityka prywatności danych osobowych

§1
Tożsamość administratora danych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas korzystania z Serwisu prowadzonego pod adresem www.paragona.com oraz w związku ze świadczeniem usług rekrutacyjnych jest Paragona Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000208952, REGON 015748340, NIP 5262771853, e-mail: info@paragona.com
2. Zasady przetwarzania plików cookies zostały udostępnione w Polityce Cookies, dostępnej pod adresem: https://www.paragona.com/polityka-prywatnosci
3. Poniższa Polityka Prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych Użytkowników Serwisu, korzystających z usług oraz obserwatorów na Fanpage’u – Facebook „@Paragona – Jobs for doctors in Europe”, a także danych gromadzonych poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail, messenger/czat na stronie) oraz telefonicznie.
4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1.4.5.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.), a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344 z późn. zm.).

§2
Stosowane definicje

W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
1. Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe, wizerunek, dane o lokalizacji.
2. Odbiorca danych – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.
3. Podmiot przetwarzający/procesor – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych.
4. Przetwarzanie danych – każda czynność wykonywana z udziałem danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w tym w szczególności: gromadzenie danych, przechowywanie danych, modyfikowanie danych, usuwanie danych.
5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.paragona.com, za pośrednictwem którego Użytkownik może przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych, w tym rejestrować się w celu zgłoszenia udziału w procesie rekrutacyjnym.
6. Użytkownik/Osoba, której dane dotyczą – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie, w tym zgłaszająca się do udziału w procesie rekrutacyjnym, a także osoby kontaktujące się poprzez wiadomości (messenger) wysyłane na Fanpage’u – Facebook „@Paragona – Jobs for doctors in Europe” lub za pośrednictwem danych teleadresowych na stronie Serwisu.

§3
Cele przetwarzania danych

1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym przed zawarciem umowy, tj. zgłoszenie na szkolenie, podanie danych do zawarcia umowy, zawarcie umowy i jej realizacja, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) prowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska:
 w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudniania (w szczególności z kodeksu pracy), na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
 w celu ochrony praw lub dochodzenia roszczeń, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (6 ust. 1 lit f) RODO);
 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, jak również dla celów przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
c) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu lub poprzez media społecznościowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność danych w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem, na żądanie osoby, której dane dotyczą,
d) prowadzenia i zarządzania profilami społecznościowymi (np. komunikacja ze społecznością, organizowanie wydarzeń) na zasadach określonych przez dane media społecznościowe – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
e) udokumentowania wykonania usług i prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, wynikających m.in. z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2023 poz. 2383),
f) wysyłania zamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) na podany przez Użytkownika adres e-mail, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Zgody osoby, której dane dotyczą,
g) ochrony praw lub dochodzenia roszczeń przez administratora danych , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, związanych m.in. z przedawnieniem roszczeń.
2. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do realizacji celu, dla którego dane są przetwarzane.
3. Podanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umów oraz usług, prowadzenia dokumentacji księgowej, udziału w rekrutacji, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.
4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia prawidłową realizację umowy lub podjęcie kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą, a także udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

§4
Okres przetwarzania danych

1. Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania. Co do zasady, dane przetwarzane są przez czas niezbędny dla realizacji umowy, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
2. Kryteria ustalania okresu przetwarzania danych są następujące:
a) jeżeli podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda – okres przetwarzania danych osobowych trwa dopóki nie ustąpi cel przetwarzania lub dopóki zgoda na przetwarzanie danych nie zostanie wycofana;
b) jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora okres przetwarzania danych osobowych jest zależny od okoliczności wskazujących na istnienie interesu po stronie Administratora. W tym wypadku, okres przetwarzania danych będzie uzależniony w szczególności od terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy;
c) jeśli podstawa przetwarzania jest związana z obowiązkiem prawnie ciążącym na Administratorze – okres przechowywania danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa, które nakładają na Administratora obowiązek przechowywana danych. W tym wypadku okres przetwarzania danych będzie uzależniony w szczególności od terminów wskazanych w regulacjach dotyczących prawa podatkowego oraz rachunkowości.
3. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych są przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych.

§5
Odbiorcy danych

1. Działając na zlecenie administratora, dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom zewnętrznym, w szczególności: podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom dostarczającym systemy chmurowe, dostawcom usług IT oraz narzędzi analitycznych, podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych, firmom hostingowym lub firmom dostarczającym programy zapewniające funkcjonalność prowadzonego Serwisu.
2. Administrator może być zobowiązany do przekazywania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
3. Przekazywanie danych osobowych odbywa się zawsze z wykorzystaniem środków technicznych zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych informacji.

§6
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

1. Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.
2. Administrator jest administratorem danych obserwatorów, którzy korzystają ze środków komunikacji elektronicznej na Fanpage’u – Facebook „@Paragona – Jobs for doctors in Europe” podczas kontaktu za ich pośrednictwem. W pozostałym zakresie administratorem danych użytkowników tych serwisów społecznościowych jest Facebook, Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, a przetwarzanie tych danych odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach i politykach prywatności użytkowników tych serwisów, w tym na: https://www.facebook.com/privacy. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym opierać się będzie w tym przypadku na standardowych klauzulach umownych, zawartych pomiędzy administratorem danych osobowych a dostawcą usługi. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych.
3. Przetwarzanie danych Użytkownika poza EOG może być również związane z korzystaniem przez administratora danych osobowych z systemów informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) i Wielkiej Brytanii (UK), a przetwarzanie to odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych, dotyczących przekazywania danych do państw trzecich, zawartych pomiędzy administratorem danych osobowych, a dostawcą rozwiązania, lub na podstawie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla Wielkiej Brytanii (decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej z 28.06.2021 r. wydana na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez Zjednoczone Królestwo).

§7
Prawa osób, których dane dotyczą

1. Użytkownikom/osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
• dostępu do treści danych osobowych,
• poprawiania danych, jeśli dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe,
• przenoszenia danych, jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby lub umowa, a przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
• usunięcia danych, w szczególności gdy osoba wycofała zgodę na przetwarzanie lub jeśli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
• ograniczenia przetwarzania, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub gdy wniesiono sprzeciw na przetwarzanie danych,
• odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
• wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów lub marketingu bezpośredniego,
• niepodlegania automatycznego profilowaniu, które wywoływałoby wobec niej skutki prawne lub o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 22 ust. 1 RODO,
• informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, na podstawie art. 15 RODO,
• wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, lub odpowiednika organu nadzorczego kraju na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na terenie którego Użytkownik zamieszkuje, jeśli przetwarzanie danych narusza RODO.
2. W celu realizacji prawa do informacji, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, można skontaktować się z administratorem danych pod adresem siedziby administratora danych lub danych teleadresowych, w tym na adres e-mail: info@paragona.com

§8
Źródło danych

Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub zgłoszeniowych, a także środków komunikacji elektronicznej lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

§9
Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, w szczególności gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszych postanowień, które będą obowiązywały w ciągu 14 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu.